//////

Produkowanie popularnych modeli

Trudno jest znaleźć dzisiaj firmy, które byłyby w stanie odnosić sukcesy finansowe bez bardzo poważnego zaangażowania się w tworzenie innowacji. Ciężko jest utrzymać nawet doskonałą pozycję na rynku bez odpowiedniego dostosowywania własnych ofert i produktów do oczekiwań poszczególnych konsumentów. Zdecydowanie w przypadku informatyki czy motoryzacji możliwe jest pogodzenie chęci kontynuowania swoich udanych produktów z koniecznością szukania rozwiązań lepszych i skuteczniejszych. Dlatego też samochody tak samo jak i nowoczesne komputery często tworzone są przez producentów w wielu różnych formach stale nawiązujących jednak w ten czy inny sposób do tych modeli, które w historii danego producenta przyniosły najwięcej zysku. Jeśli bowiem coś sprzedawało się doskonale przez kilka lat osiągając imponujący wynik milionów sprzedanych egzemplarzy, kontynuowanie produkcji tego modelu wydaje się być ekonomicznie uzasadnione. Ale żeby nie stracić swoich klientów, trzeba zadbać o to, by nowy model był lepszy.

TEKST

Długość tekstu zależy od rodzaju i gatunku reklamo­wanego towaru. Zazwyczaj tekst ogłoszenia reklamowego jest krótszy od tekstu przeciętnego listu reklamowego wysyłanego bezpośrednio do. adresata. Jest on przy tym bardziej uniwer­salny ze względu na to, iż dociera do dużej grupy odbiorcow. Powinien on, podobnie jak nagłówek, być sformułowany w taki sposób, ażeby odpowiadać cechom psychicznym, słownictwu i sposobowi argumentacji właściwym dla grupy osób, dla ktp.rej reklama jest przeznaczona. Wynika stąd konieczność posiadania przez opracowującego ogłoszenie odpowiedniej wiedzy o adre­satach tej reklamy. Zadaniem reklamy jest bowiem wykorzy­stywanie w taki sposób cech charakterystycznych psychiki od­biorcy, ażeby namówić go do kupna towaru. Jest to. zadanie w pewnym stopniu sprzeczne z wychowywaniem i kształtowa­niem dobrego smaku odbiorcy.

ELEMENT NOWOŚCI

Element nowości ma szczególne znaczenie dla   re­klamy w krajach kapitalistycznych wysoko rozwiniętych, gdzie wskutek dużej . konkurencji w poszczególnych dziedzinach obrotu’towarowego jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych obecnie bodźców do przyciągnięcia nabywców. W krajach socja­listycznych podobne znaczenie ma wskazywanie na nowocze­sność towaru i niezawodność działania (w przypadku produk­tów technicznych). W nagłówku kryje się również najczęściej podstawowy apel reklamowy. Apel ten może być pozytywny lub negatywny. . W pierwszym przypadku wskazuje się na. ko­rzyść lub korzyści, wynikające ze stosowania, używania, lub konsumowania produktu, w drugim na ujemne skutki niestoso­wania (używania, konsumowania) tego produktu. Najczęściej stosowane są apele pozytywne.

NAGŁÓWEK

Wyrażany jest on najczęściej w postaci sloganu, a dla kontrastu z pozostałymi częściami składowymi ogłoszenia wykonywany jest często znacznie większymi czcionkami. W re­klamie kinowej lub telewizyjnej może być wyrażony również w postaci gestu lub może wynikać, z treści akcji. Dąży się .do tego, żeby był on możliwie krótki, łatwy do objęcia wzrokiem i powinien wzbudzać zainteresowanie przedmiotem reklamy. ‘ Kiedy, produkt jest nowy, zaznacza się to często w nagłówku, podobnie czyni się też, gdy w. towarze nie różniącym się w istotny sposób od jego substytutów, wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie konstrukcyjne lub zmienia się technologię produkcji.

NAJWIĘKSZE ZNACZENIE

Ponadto pozwala to na podkreślenie w pewnym stopniu jakości reklamowanego w ten sposób to­waru: Ilustracja i kolor umożliwiają łącznie wyrażenie szeregu informacji o, towarze znacznie obszerniej i dokładniej, niż można to uczynić przy użyciu tekstu pisanego.Użycie białej (nie zapisanej) przestrzeni w ogłoszeniu rekla­mowym eksponowanym w prasie uważa się na ogół za nieza­wodny sposób zwiększenia jego zauważalności. Jeżeli taka prze­strzeń oddziela również poszczególne segmenty samej treści ogłoszenia, czyni je niewątpliwie bardziej czytelnym oraz umo­żliwia zachowanie odpowiednich proporcji między poszczegól­nymi częściami składowymi ogłoszenia reklamowego. Największe znaczenie dla zauważalności ogłoszenia ma wyzyskanie bia­łej przestrzeni w celu oddzielenia go od innych ogłoszeń lub od materiału redakcyjnego.

ATRAKCYJNOŚĆ ILUSTRACJI

Cy­towany już S. Sandage uważa, że zdjęcia lub innego rodzaju ilustracje użyte w ogłoszeniu reklamowym • powinny: a) być kluczem do zainteresowania się treścią. ogłoszenia i do.jego zrozumienia; b) zawierać wszystkie lub niektóre elementy , lub cechy charakterystyczne produktu; c) odpowiadać tematowi tekstu użytemu w ogłoszeniu; d) być dokładne i plastyczne.Jeżeli reklamowany towar jest nie znany, należy objaśniać go przy użyciu słów i ilustracji zrozumiałych dla czytelnika.Atrakcyjność ilustracji w; ogłoszeniu reklamowym podnosi znacznie kolor. Kiedy barwy zastosowane do ilustracji są natu­ralne, i żywe, oprócz zwrócenia większej,uwagi na ogłoszenie umożliwiają one pokazanie towaru w takich kolorach, jakie faktycznie on posiada i przedstawienie go w odpowiednio atrakcyjnym otoczeniu.

OPRACOWANA OFERTA

Można jednak mieć ofcawę co do skuteczności takiego działania, gdy zdjęcie robi duże wrażenie na oglądającym je, a marka nic mu nie ^ mówi. Bardziej ‚frapujące jest wówczas zapowiadanie rekla- mowanego towaru przez samą ekspozycję jego marki, z tym że pomysł marki (symbole, słowa itd.) musi wzbudzać zaciekawie­nie czytelnika. Zdjęcia użyte jako ilustracja ogłoszeń reklamowych towarów nie znanych jeszcze w odpowiednim stopniu na danym rynku marek są z reguły komponowane w taki sposób, ażeby zwracać uwagę odbiorcy na towar i markę towaru.